Privacy & Cookie verklaring

Deze website is een initiatief van :

DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF
Nieuwstraat 19
B-2910 Essen
Telefoon 03 667 62 63
BTW BE 072 593 0380

1. Waarom deze privacy verklaring?

DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

Bij een bezoek aan de website van DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF . We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan DIERENARTSENPRAKTIJK HET HOF. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn op contractuele basis.

3. Wij gebruiken cookies